Добродојдовте на delfin2.mk |  почетна  |   пробна верзија  |   Делфин II - ПУ  |   Делфин II - склад  |   корисници  |   референци  |   понуда  |   https://delfin2.mk  
  »  ПОЧЕТНА

Пристап за регистрирани корисници
 
   Корисничко име
  
   Лозинка
  
  
   Промена на лозинка?

 
  » ПРОБНА ВЕРЗИЈА
  » НАДГРАДБИ- - за
   нерегистирани корисници
  » КОРИСНИЦИ
  » РЕФЕРЕНЦИ
  » ПОНУДА
 

   А ж у р и р а н о
Untitled Document
   04.09.2014   08:58


          Добродојдовте на веб страната на софтверската апликација Делфин II

      Делфин II е софтверска апликација која е наменета за евиденција при увозот за облагородување со систем на одложено плаќање според Царинскиот закон којшто е правосилен од 01.01.2006 година. Водењето на неопходната евиденција е организирано на лесен и прегледен начин од увозот па сè до извозот. Предвидени се внесување на S-број (ЕЦД број на увоз) под референтен број, внесување на проформи, преглед на состојба по производители и збирно, внесување на налози, нормирање на истите, преглед на налозите што се на залиха, итн. Исто така Ви се нуди опција за пренесување на материјалите од еден на друг производител, како и раздолжување на добиените споредни производи.

      Кога сте кај извозот олеснет е начинот на изработка на фактура, комерцијална фактура на повеќе европски јазици, како и автоматизирана изработка на уверението за движење (EUR.1) и уверението за потекло (Certificate of Origin). Со извозот (R-број) автоматски се раздолжуваат употребената (нормираната) количина од основниот и помошен материјал за одредените налози. Програмата Делфин II автоматизирано генерира лист за пресметка, попис, како и извештај за раздолжување, кои лесно можете да ги испечатите кога и да Ви се потребни. Исто така и матичните податоци се прегледно организирани и во секое време можете да додадете и промените податок за било која домашна или странска фирма, имате поглед на комплетната царинска тарифа како и на курсот на размена за неколку валути и тоа за период кои самите ќе го одредите. Со оваа софтверска апликација е предвидено да имате сигурна заштита на Вашите податоци и во секое време можете да ги вратите во претходната состојба доколку се случи нешто непредвидено (со Вашиот хардвер на пр.). Програмата Делфин II, исто така, е наменета за работа во мрежа (LAN) и истовремено можат да работат повеќе референти.

      Компјутерската програма Делфин II
(пробна верзија) Ви е на располагање со пробен период од 30 денови. Повеќе информации можете да добиете на info@delfin2.mk или на телефоните 032 386 646 и 032 387 646.

      Софтверскиот пакет Делфин II е одобрен од Царинската Управа на Република Македонија.

      

      

      Надградба на програмата Делфин II
(верзија 02.03.2022) за сервер

      Надградба на програмата Делфин II
(верзија 02.03.2022) за клиент

  copyright © www.fiva.com.mk   designed by Vasil Smiljanski